HAVADAN HARİTALAMA

İHA ile HARİTALAMA

ü İHA ile Mapeg Harita Standartına Uygun Harita Üretimi
Bu standartlar kapsamında üretilecek her türlü koordinat, büyük ölçekli sayısal harita ve sayısal ortofoto haritalar, en son güncellenmiş TUTGA’ ya bağlı, GRS80 Elipsoidi, ITRF96 Datumu, Transversal Mercator (TM) izdüşümünde, 2005 Referans Epoğu ve üç derecelik dilim esasına göre belirlenir. Sayısal Fotogrametrik Harita, RTK / PPK özelliği bulunan İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile araziyi kapsayacak homojen dağılımlı 6 adet Yer Kontrol Noktasının  atılmasıyla üretilir. Yer Kontrol Noktaları Mapeg Harita Standartları kapsamında belirlenen hava işaretleri kriterlerine uygun olacaktır. Nersis Mühendislik olarak belirlenen kriterlere uygun olarak, Görüntü alımlarında Yer Örnekleme Aralığı (YÖA – GSD) 5-7 cm aralığında olup,  boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde ölçüm yapılır. Sonuç ürünler istenilen dosya uzantılarına göre teslim edilir.
İHA ile Mapeg Harita Standartına uygun Harita üretimi için bize ulaşın.
ü Ortofoto
True Ortofoto
 Gelişen teknoloji ile birlikte ortofotolar harita sektöründe vazgeçilmez bir yere gelmiştir. Fotogrametrik yöntemle elde edilen hava fotoğraflarının optik, eğiklik ve yükseklik hatalarının giderilerek işlenmesi ile oluşan ve 3 boyutlu koordinat (x, y, z) bilgisini içeren fotoğraf haritalara true ortofoto harita denir. Normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların giderilmesiyle, DSM (Sayısal Yüzey Modeli) kullanılarak elde edilen ortogonal ortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir.  Hazırlanan bu haritalar üzerinden ölçü alınabilir ve çizim yapılabilir. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile çekilen hava fotoğraflarından, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek konum doğruluğuna sahip ortofoto haritalar üretilebilmektedir. Özellikle RTK özelliği bulunan GPS’ e sahip İHA’ lardan çekilen hava fotoğraflarından oluşturulan ortofoto haritalarda konum doğruluğu bölgeye bağlı olarak ± 2 cm kadar ulaşabilmektedir. Ortaya çıkarılan tüm veriler kalite kontrol aşamasından geçirilerek servis edilmektedir.
Firmamız elinde bulunan farklı özellikteki İHA’ lar ile projeleriniz için gerekli altlık olan ortofoto haritaları hızlı, etkin bir şekilde üretebilmektedir. Klasik ölçüm yöntemleri ile çok uzun zaman alacak altlık harita ihtiyacınızı çok kısa sürede karşılayabiliriz.
İHA ile Normal Ortofoto üretimi ve İHA ile True Ortofoto üretimi hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
ü Fotogrametrik Halihazir Harita
Birçok mühendislik çalışmalarına altlık oluşturan halihazır haritalar, istenilen hassasiyet doğrultusunda farklı yöntemlerle üretilmektedir. Günümüzde fotogrametrik yöntemin gelişmesiyle hız, maliyet ve hassasiyet açısından önemli bir avantaj sağlanmıştır. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Fotogrametrik Halihazır Harita üretiminde uçuş planlamasından önce ölçüm yapılacak arazide mümkün mertebe homojen bir şekilde yerleştirilmiş Yer Kontrol Noktaları tesis edilir. Uçuş planlaması yapılarak İHA ile Fotogrametrik veriler toplanır. İHA platformlarından %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Elde edilen veriler ilk olarak kalite kontrol aşamasından geçirilirken hava fotoğraflarının ve dönüklüklerinin standart sapmaları ve Yer Kontrol Noktaları’ nın koordinat ve standart sapmaları hata sınırı içindeyse, veriler işlenir. İHA ile üretilen true ortofoto harita üzerinde stereo kıymetlendirme yapılarak Fotogrametrik Halihazır Harita üretilir. Nersis Mühendislik olarak, İHA ile uçuş ve veri işleme adımları uzman personelimiz tarafından kontrol edilerek, Fotogrametrik Halihazır Harita üretilmektedir.
İHA ile Fotogrametrik Halihazır Harita üretimi hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
ü Sayısal Arazi Modeli (Dijital Terrain Model) DTM
Günümüzde birçok mühendislik projesinin temsilinde kullanılan sayısal arazi modelleri, arazi üzerindeki doğal ve yapay figürler çıkarıldıktan sonra kalan çıplak yüzey modelini temsil eder.  3 boyutlu modelleme çalışmaları, kübaj hesaplamaları, arazi analizi gibi mühendislik çalışmalarında vazgeçilmez bir altlıktır. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Sayısal Arazi Modeli üretimi için % 80 boyuna ve % 70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Dijital olarak depolanmış X, Y, Z nokta bulutu verisinin işlenmesi sonucu DTM oluşturulur. Nersis Mühendislik olarak İHA ile yapılan uçuş sonrası oluşturulan verileri işleyerek Sayısal Arazi Modeli (DTM) üretmekteyiz.
Fotogrametrik yöntem kullanarak İHA ile Sayısal Arazi Modeli ( DTM ) üretimi hizmetlerimiz için bize ulaşın.

ü Sayısal Yüzey Modeli (Dijital Surface Model) DSM

Günümüzde birçok mühendislik projesinin temsilinde kullanılan sayısal yüzey modelleri,  arazi üzerindeki doğal ve yapay figürlerin tamamımı temsil eder. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Sayısal Yüzey Modeli üretimi için  %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Bu aşamadan sonra yeryüzünü olduğu gibi temsil eden Sayısal Yüzey Modeli (SYM) üretilir. Yükseklik verisi karayolu çalışmalarında, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinde, Rüzgar Enerji Santrali (RES) projelerinde, baraj ve inşaat çalışmalarında çok önemli yer tutmaktadır. Bu veri üzerinden firmamız tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak yapılan eğim, bakı ve güneşleme açısı analizleri ile bu tür projelerin karar süreçlerine katkı sağlayabiliriz. Ayrıca true ortofoto harita ile elde edilen sayısal yükseklik modeli birleştirilerek, 3 boyutlu kent modeli ve tarihi eserlerin 3 boyutlu modellenmesi yapılabilmektedir.
Fotogrametrik yöntem kullanarak İHA ile Sayısal Yüzey Modeli ( DSM ) üretimi hizmetlerimiz için bize ulaşın.
ü Fotogrametrik Harita ile Plankote Çizimi
Plankote, birçok mühendislik projelerine altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu / ölçekli krokidir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.
Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.
Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan Plankote: Bu yöntemde 3-5m’ de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir. Bu işlemi İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapmak daha kolay ve hızlı olması nedeniyle maliyeti daha düşüktür.
Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 metrede bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır. Bu işlem elevation model olarak adlandırılmakta  ve  İHA ile  fotogrametrik nirengi yöntemiyle yapılabilmektedir.
CORS cihazıyla belirlenen sabit yer kontrol noktaların verisiyle İHA uçuş sağlarken aldığı verilerin fixlemesiyle Yer Örnekleme Aralığı (GSD) 2 cm’ ye kadar hassas veri alabiliriz. Bu verilerinizi istediğiniz kare alan ölçüsünde  kesitlere ayırabilirsiniz.
Fotogrametrik yöntem kullanarak İHA ile Plankote Çizimi hizmetlerimiz   hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
ü Güneş Enerji Santrali (GES) Haritalandırılması
Günümüzde Türkiye ve Dünya üzerinde enerji tüketimine bağlı olarak, yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar göz önünde bulundurularak, enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim hızlıca artmaktadır. Türkiye konumu nedeniyle güneş enerji sistemlerinden yüksek seviyede verim alabilme potansiyeline sahiptir. Güneş Enerji Santrali (GES) sistemlerinin kurulmasında, güneş potansiyelinin belirlenmesi, arazi eğiminin tespiti, güneşlenme açısının topoğrafya ile ilişkisi, çevredeki yüksekliklerin gölgeleme analizlerinin yapılması, heyelan, kayalık, sulak alan gibi bölge analizlerinin yapılması projelendirme aşamasında önem arz etmektedir. Nersis Mühendislik olarak Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgilendiğiniz alanın enerji verimliliği ve GES sahasından Ana Elektrik İletim Hattına olan güzergâhın İHA (İnsansız Hava Aracı) ile haritalandırılması için harita firmalarına destek olmaktayız.
İHA ile Güneş Enerji Santrali (GES) Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
ü Baraj Havzalarının Haritalandırılması
Baraj havzalarının haritalandırılması, barajın derinliği, dip yapısı, akıntı yönü ve şiddeti gibi bilgilerin oluşturulması yanında, baraj gölü üzerinde yapılabilecek seyahatlerde güvenilirliği sağlamak adına önem arz etmektedir. Feribot seyahatleri için detaylı ölçümler yapılarak harita üzerinde  güvenli güzergahlar oluşturabilir. Nersis Mühendislik olarak haritalandırma yapılırken Havza Sınırlarının Belirlenmesi, Havzanın Karakterizasyonu, Drenaj Alanlarının Sınırlandırılması gibi konular ele alınarak İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Baraj Havzalarının Haritalandırılmasını uzman personelimiz ile birlikte yapmaktayız.
 
Baraj Havzalarının Haritalandırılması hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
ü Afet ve Acil Durum Haritası
Bütünleşik Afet ve Acil Durum Risk Haritaları, daha önce meydana gelmiş heyelan, kaya düşmesi olayları veolması muhtemel araziler tespit edilerek,  illerin afet tehlikelerinin belirlenmesi, afet risklerinin hesaplanması, afet müdahale planlarına esas olacak bilgilerin hazırlanması ve bölgesel ve çevre düzeni planlamalarında karar verici mekanizmaya gerekli olabilecek doğru, hızlı, güvenilir ve güncel sonuçların aktarılması açısından oluşturulmaktadır. Nersis Mühendislik olarak, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapılan ölçümler sonucunda oluşturulan model üzerinde istenilen afet ve acil durum haritasına göre hizmet vermekteyiz.
İHA ile Afet ve Acil Durum Haritası üretimi hizmeti almak için bize ulaşın.
ü Kentsel Dönüşüm Alanlarının Haritalandırılması
Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı bölgelerdeki yapıların iyileştirilmesi, günün değişen koşullarına daha iyi cevap verebilecek konuma getirilmesi gibi fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden kapsamlı bir şekilde yapılan eylemlerin bütünüdür. Kentsel dönüşüm afet riski, altyapı eksikliği, sosyal donatı eksikliği, tarihi ve kültürel dokunun korunması  gibi başlıca nedenlerden dolayı uygulanır. Uygulama sırasında ihtiyaç duyalan, riskli alan ve rezerv alanların koordinatlandırılmış sınırlandırma haritasını, alanın ortofoto haritasını,  uzman personelimiz tarafından İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapılan uçuşlar sonrası elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu elde etmekteyiz.
İHA ile Kentsel Dönüşüm Alanlarının Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
ü Kıyı Bölgelerinin Haritalandırılması
Kıyı çizgisinin haritalanması, kıyı çizgisindeki değişimlerin izlenmesi, kara ve deniz alanlarının belirlenmesi turizm adına yapılan yanlış uygulamaların önüne geçmek, kıyı kaynakları yönetimi, kıyı çevresinin korunması, sürdürülebilir kıyı gelişimi ve planlaması açısından önem arz etmektedir. Kıyı kenar çizgilerin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntem yüksek çözünürlükte görüntü elde edilebilmesinden dolayı Fotogrametridir. Firmamız İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Ortofoto Harita üretimi yaparak kıyı bölgelerin haritalandırılmasını sağlamaktadır. Günümüzde yüksek çözünürlükte uydu görüntülerinin kullanılabilir olması ile uzaktan algılama teknikleri ile de kıyı bölgelerin haritalandırılması yapılmaktadır. 
İHA ile Kıyı Bölgelerin Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
ü Sualtı Batimetrik Haritalama
Deniz tabanı haritalandırmasında, yapılan ölçümlerle birlikte batimetrik verilerin hassas bir şekilde değerlendirilmesi sonucu derinlik bilgisi, deniz tabanının yapısı, proje ihtiyacına göre deniz suyunu fiziksel özelliklerinin çıkarılması çalışmaları yapılır. Batimetrik Haritalar Liman ve Marina Çalışmaları, Baraj ve Hidroelektrik Santralleri, Su Seviyesi Modellemesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Nersis Mühendislik olarak kıyı ve denizde gerçekleştirilecek projelerde hassasiyet açısından RTK / GPS yöntemi kullanarak uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.
Sualtı Batimetrik Haritalama hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

3 Boyutlu Modelleme

· 3 Boyutlu Kent Modeli
3 Boyutlu Kent Modelleri, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç, bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen nokta bulutu (x, y, z) verisi kullanılarak Sayısal Yüzey Modeli (DSM) üzerinden üretilir. Firmamız tarafından, üretilen 3 Boyutlu Kent Modeli üzerinde, objelere ait veri tabanı oluşturularak çeşitli sorgulamalar yapılmasına olanak sağlamaktayız.
İHA ile 3 Boyutlu Kent Modeli üretimi hizmeti için bize ulaşın.
 
 
· Tarihi Eserlerin 3 Boyutlu Modellenmesi
3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Günümüzde antik eserlerin, tarihi ve kültürel mirasın özüne zarar vermeden dokümantasyonunun yapılmasında 3 boyutlu modeller kullanılır. Firmamız tarafından üretilen 3 Boyutlu Model üzerinde, objelere ait veri tabanı oluşturularak çeşitli sorgulamalar yapılmasına olanak sağlamaktayız.
 
İHA ile Tarihi Eserlerin 3 Boyutlu Modellenmesi hizmeti için bize ulaşın.
 
· Kültür ve Tabiat Varlıklarının 3 Boyutlu Model ile Restorasyonu
3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Tarihi ve kültürel eserlerimizin gelecek nesillere taşınması için belgeleme çalışmaları ve restorasyon projeleri geliştirilmiştir. Bu yapıların fotogrametrik yöntem kullanılarak ölçülmesi, 3 Boyutlu Modelleme yapılarak gerçek dokuları ile kaplanması sağlanır.
 
İHA ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının 3 Boyutlu Model ile Restorasyonu hizmetleri hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
 
 
·        3 Boyutlu Model Üzerinden Çizim
3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm, arazi analizleri gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Üretilen 3 Boyutlu Model üzerinden çizim işlemi, bu nesnelere ait özellik çıkarımlarında, nesne tanıma ve nesne bulma gibi birçok uygulamada, Reconstruction (Yeniden Yapılandırma) yöntemleri içerisinde, iki boyutlu resim veya görüntülerin yeterli olmadığı durumlarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Nersis Mühendislik olarak İHA ile üretilen 3 boyutlu model üzerinden çizim konusunda hassas, ekonomik ve hızlı bir şekilde hizmet vermekteyiz.
 
İHA ile 3 Boyutlu Model üzerinden çizim hizmeti almak için bize ulaşın.
 
·        Kapalı Alanların Fotogrametri ile Modellenmesi
Kapalı alanların fotogrametri ile modellenmesi,  mimari ve mühendislik çalışmalarında nesnelerin en küçük detayına kadar ölçülüp, iç ve dış çizimlerini gerçekleştirerek projelere altlık oluşturmaktadır. Hava fotogrametrisinin yanında yersel tekniklerin kullanılmasıyla kapalı alanların 3 boyutlu modellemesi yapılır.
 
Kapalı alanların Fotogrametri ile modellenmesi hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

İHA ile Şeritvari Harita Üretimi

·  Elektrik İletim Hattı Haritalandırılması
Elektrik iletim hattı, elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Yapılacak enerji nakil hattı projelerine altlık oluşturması için, proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçülüp modellendiği haritalardır. Firmamızdaki uzman kadromuzla İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen 3 boyutlu nokta bulutu verisini işleyerek çalışma alanının modellemesini sizlere sunuyoruz.  
İHA ile Elektrik İletim Hattı Haritalandırılması hizmeti almak için bize ulaşın.
 
·  Boru Hattı Haritalandırılması
Boru Hattı Haritalandırılması, bölgede yapılacak projelere altlık oluşturma açısından, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi adına önem arz etmektedir. Yer altı ve yer üstü altyapı şebekelerinin tespiti ve haritalandırılması firmamız tarafından uzman personelimiz ve üstün kalite teknolojik cihazlarımızla yapılmaktadır.
Boru Hattı Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Lazer Tarama Teknolojisi (LİDAR)

·        Hava Lidar
 
Hava Lidar sistemleri ile yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay objelere ait nokta bulutu verileri yüksek doğrulukla ve hızlı bir şekilde elde edilir. Hava Lidar verisi Haritalama, Kentsel Planlama, Ulaşım Planlama, Detay Çıkartma, Dolgu-Yarma İşleri, 3 boyutlu kent modeli üretimi, kaçak yapılaşmanın takibi, Elektrik İletim Hattı Haritalandırılması, gibi birçok alanda kullanılmakla birlikte, Hava Lidar verisi ile birlikte yüksek doğrulukta Sayısal Arazi Modeli (DTM) ve Sayısal Yüzey Modeli (DSM) üretilir. Bu tür çalışmalarda yüksek doğrulukta sonuç elde etmek için nokta bulutunun doğru bir şekilde sınıflandırılması gerekir. Sınıflandırma doğruluğu arttıkça, sonuç ürünün doğruluğu artmaktadır. Firmamız     İHA (İnsansız Hava Aracı)’ ya yerleştirilmiş lazer taracıyı ile toplanan veriyi işleyerek, mühendislik projelerinde sizlere hizmet vermektedir.
 
İHA ile Havadan Lazer Tarama Teknolojisi ( Hava Lidar ) hizmeti almak için bize ulaşın.
 
·        Yersel Lidar
 
Yersel lazer tarama uygulamalarında, ölçülen temel büyüklük tarayıcı ile ölçülen nokta arasındaki mesafedir. Yapılan bu ölçümlerde, üçgenleme, faz farkı ölçümü, lazer pulsunun gidiş dönüş süresinin ölçülmesi gibi teknikler kullanılarak obje yüzeyine ait tüm detaylardan (x, y ,z) koordinat bilgisi içeren 3 boyutlu nokta bulutu verisi elde edilir. Oldukça hassas doğruluğu olan bu nokta bulutları, mimari ve mühendislik uygulamaları, tarihi eserlerin 3 boyutlu modellenmesi, madencilik çalışmaları gibi pek çok alanda kullanılır.
 
Yersel Lazer Tarama Teknolojisi ( Yersel Lidar ) ile mühendislik hizmeti almak için bize ulaşın.

Hacim Hesaplamaları

 
·        Maden Sahaları
Günümüzde birçok projede kübaj hesaplamaları çok önem arz etmektedir. Maden sahalarında araziden ne kadar maden çıkarıldığı maliyet hesabı açısından büyük önem taşır. Yapılan ölçümler sonucunda, arazinin İHA (İnsansız Hava Aracı) ile 3 Boyutlu Modellemesi yapılarak ilk ve son durum arasındaki hacimsel farkların çıkarılması sonucu, malzeme ve maliyet hesapları yapılır.

 

İHA ile Maden sahalarında kübaj hesabı hizmeti almak için bize ulaşın.

 

 

·        Harfiyat Alanları
Günümüzde birçok projede kübaj hesaplamaları çok önem arz etmektedir. Hafriyat işlemlerinde araziden ne kadar malzeme alınacağı ya da dolgu işleminde ne kadar malzeme gerekeceği maliyet hesabı açısından büyük önem taşır. Yapılan ölçümler sonucunda arazinin İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile 3 boyutlu modellemesi yapılarak ilk ve son durum arasındaki hacimsel farkların çıkarılması sonucu, malzeme ve maliyet hesapları yapılır.
 
İHA ile Harfiyat alanlarında kübaj hesabı hizmeti almak için bize ulaşın.

 

·        Çöp Atık Sahaları
Günümüzde birçok projede kübaj hesaplamaları çok önem arz etmektedir. Çöp atık sahalarında İHA ile yapılan ölçümler sonucu hacim hesaplaması yapılarak, saha hacminin 3 boyutlu modellemesi çıkartılır. Nersis Mühendislik olarak Çöp Atık Sahalarının projelendirilmesinde diğer alanlarla etkileşim halinde faaliyet yürüterek, çöp atık sahalarının İHA (İnsansız Hava Aracı) ile 3 boyutlu modellemesi ve hacim hesaplamalarının çıkartılması konularında hizmet vermekteyiz.

 

Çöp atık sahalarının İHA ile 3 Boyutlu Modellenmesi ve Kübaj Hesabı hizmetleri hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
 
 
·        Döküm Alanları
Günümüzde birçok projede kübaj hesaplamaları çok önem arz etmektedir. Özellikle çıkarılan harfiyat atıklarının kontrolsüz dökülmesi ile birlikte ortaya  çevre ve görüntü kirliliği çıkmaktadır.  Nersis Mühendislik olarak döküm alanlarının projelendirilmesinde diğer alanlarla etkileşim halinde faaliyet yürüterek, döküm alanlarının İHA ile 3 boyutlu modellemesi ve hacim hesaplamalarının çıkartılması konularında hizmet vermekteyiz.

 

Döküm alanlarının İHA ile 3 Boyutlu Modellenmesi ve Kübaj Hesabı hizmetleri hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Spektral Görüntüleme

ü Multispektral Görüntü Alımı

 

Multispektral görüntüleme ile görünür bölge ve yakın kızılötesi spektral bölgelerin detaylı görüntülemesi sağlanmaktadır. İHA (İnsansız Hava Aracı) üzerine takılan multispektral kamera ile elde edilen multispektral görüntülerin işlenmesi sonucu, tarım arazilerinde verimlilik, hastalıklı alanların tespit edilmesi, kimyasal inceleme, savunma,  gibi birçok farklı alanda ihtiyaca yönelik analizler yaparak ihtiyacınız olan veriye ulaşmanıza teknik destek sağlayabiliriz.
 
İHA ile Multispektal Görüntü Alımı hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
 
 
ü Hiperspektral Görüntü Alımı

 

Hiperspektral görüntüleme yeryüzü objelerinden yansıyan enerjinin dar ve bitişik çok sayıda dalga boyu bandında ölçümüdür. Diğer spektral görüntülemelerden farklı olarak çok daha fazla banta sahip olup, kızıl ötesi ve görünür bölgelerden birçok dar dalga boyuna ait verileri kullanır. Dalga boyunu göre ayrışım yaparak sonuç görüntü oluşur. Hiperspektal görüntüler orman bitki örtüsünün haritalandırılmasında, Şehircilik, Madencilik, Tarımsal ürün türlerinin belirlenmesi gibi birçok alanda kullanılır. Nersis Mühendislik olarak , birçok farklı alandaki bu ihtiyaçlara yönelik uzman ve tecrübeli kadrosuyla İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Hiperspektral Görüntü alımı ve analizi yaparak, ihtiyacınız olan veriye ulaşmanıza teknik destek sağlayabiliriz.

 

İHA ile Hiperspektral Görüntü Alımı hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

 

 

ü    Termal Görüntüleme
 
Termal görüntüleme, gözle görülemeyen kızılötesi enerjiyi yani ısıyı temel alarak nesnelerin sıcaklık durumunu temas etmeden görüntü üzerinde görmemizi sağlayan görüntüleme sistemidir. Kullanılan termal kameralar ile gözle görülmeyecek sorunlar çok hızlı tespit edilebilir. Nersis Mühendislik olarak İHA’ ya yerleştirilen termal kamera ile elektrik, güvenlik, mühendislik gibi birçok sektörde nesnelerin ısıya bağlı olarak analizlerini yapmaktayız.
 

 

İHA ile Termal Görüntüleme hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.